Пътни такси Унгария – HU-GO!!!

/ / Новини
Пътни такси Унгария – HU-GO GPS RAPAS

Пътни такси Унгария  – HU-GO!!!
Заплащане на пътни такси в Унгария чрез доверен оператор на HU-GO за България.

Клиентите на РАПАС вече могат да извършват електронно закупуване на билети за заплащане на пътни такси в Унгария към HU-GO!

От 1 юли 2013 г. и в Унгария се въвежда електронна система за събиране на пътни такси, съразмерни на изминат път, която се отнася за определените общо 6513 км участъци на унгарската пътна мрежа (автомагистрали, автомобилни пътища и главни пътища) и законодателното регулиране на която се определя от Закона за пътните такси (въз основа на Закон № LXVII от 2013 г. за такси, дължими за ползване на автомагистрали, автомобилни пътища и главни пътища и съразмерни на изминитаия пътен участък). Новата система HU-GO отговаря на технологическите изисквания на ЕС и на директивите на Европейската електронна тол-система (EETS).

HU-GO – Пътни такси Унгария

Унгарското правителство определи Затвореното ООД за управление на автомагистралите (ЗООД УА) да изпълни задачите по събиране на пътни такси и универсалните задачи по услугите за тол-системата.
За кого се отнася задължението за плащане на такса?
За тпварни моторни превозни средства и влекачи над 3,5 тона – включително и седловите влекачи -, както и за композициите, състоящи се от такива моторни превозни средства и ремаркета или полуремаркета. По броя на осите различаваме три категории (J2, J3, J4). При определени условия броят на осите може да бъде променен и по време на ползването на пътя.
Категория J2
с 2 оси
Категория J3
с 3 оси
Категория J4
с 4 или повече оси
Колко трябва да платя?
Размерът на таксата за ползване на пътя зависи от категорията на дадения пътен участък (скоростен път или главен път), определена от управителя на пътищата, от дължината на изминатия участък, от категорията на моторното превозно средство (J2, J3, J4) и от екологичната категория (емисионен клас) (съгласно Наредба №25/2013 . (V 31.) на Министерство на национално развитие за размера на пътните такси и пътищата, за които се дължи такса). Таксите за един километър се съдържат в следната табела.
Категория J2 Категория J3 Категория J4
Категория на пътя
Екологична категория
Скоростни пътища
Главен път
Скоростни пътища
Главен път
Скоростни пътища
Главен път
≥EURO III. 42,42 18,05 59,52 31,24 86,70 54,08
EURO II. 49,90 21,23 70,02 36,75 108,38 67,60
≤ EURO I. 57,39 24,41 80,52 42,26 130,06 81,12
Брутна такса за ползване на пътя (форинт/км).
Въз основа на какво ще платя?
Билет за релация – препоръчва се при редки пътувания
Ако искате да използвате пътищата, за които се дължи такса, нередовно, но по предварително планиран маршрут, предлагаме Ви да купите билет за релация. Планирането на маршрута и закупуването на билета за релация можете да извършите чрез клиентския портал на системата HU-GO, на сайт www.hu-go.hu (с помощта на средства, годни за използване на интернет, достъпна е и версия, оптимализирана за мобилни телефони), както и с помощта на устройства за планиране на маршрути, инсталирани в пунктовете за продажба и обслужване на клиенти, маркирани с етикет „HU-GO“ (киоск или компютър). Списъка на офисите за продажба и обслужване на клиенти можете да намерите на сайт www.hu-go.hu.
По време на планирането на маршрута освен изходната и крайната точка и най-много четири точки от маршрута ще трябва да посочите найважните данни на МПС-то (регистрационен номер, идентифициращ код на държавата, екологична категория, брой на осите, тегло).
Билетът за релация дава право за еднократно ползване на пътищата за планирания маршрут в една посока. Билетът трябва да бъде закупен преди да използвате пътя, за който се дължи такса. Билетът, закупен от нерегистриран потребител, е валиден до края на следващия календарен ден. Като регистриран потребител можете да закупите билета за релация предварително, най-рано 30 календарни дни преди да започнете да ползвате пътя. Закупеният по този начин билет за релация може да бъде върнат до 24 часа преди началото на планираната валидност на ползването на пътя.
Hu-GOБордово устройство – препоръчва се при чести пътувания
Ако често използвате участъци на пътищата, за които се плаща такса, препоръчваме Ви да направите декларации с помощта на т.нар. бордово устройство. Бордови устройства се осигуряват например от фирми, сключили договор със ЗООД УА и предоставящи услуги за проследяване на флоти (т.нар. посредници в декларирането).
Ако вече разполагате с бордово устройство,
разгледайте списъка на фирмите, предоставящи услуги за проследяване на флоти или се обърнете към Вашия достаявчик на услуги за проследяване на флоти. Ако Вашият доставчик на услуги за проследаяване на флоти има сключени договорни отношения със ЗООД УА, тоест се намира в списъка, можете да регистрирате Вашето бордово устройство в системата. Доставчиците на услуги за проследяване на флоти, сключили договор с универсалния доставчик на услугите за тол-системата, се намира на сайт www.hu-go.hu.
Ако не разполагате още с бордово устройство или сте сключили договор с доставчик на услуги за проследяване на флот, който не фигурира в гореспоменатия списък,
можете да закупите бордово устройство, годно за деклариране на изминатия път, в определените пунктове за продажба, както и при доставчиците на услуги за проследяване на флоти, сключили договор със ЗООД УА. Бордово устройство, годно за деклариране на
изминатия път, могат да осигурят доставчици на услуги за проследяване на флоти, които са сключили договор със ЗООД УА за посредничество при деклариране.
Как мога да платя?
Като регистриран потребител
Регистрираните потребители могат да изберат и възможността за предварително плащане. Можете да заредите предварително текущата сметка, създадена при регистрацията. Системата автоматично удържа таксата за изминатия участък от салдото, ако декларирането се извършва с бордово устройство. Зареждането на салдото се извършва чрез плащане в пунктовете за продажба (с банкова карта, карта за гориво, пари в брой) или с банкова карта на сайт www.hu-go.hu. Зареждането на салдото може да се извърши и с банков превод.
Като нерегистриран потребител
Ако не сте регистриран/а в системата HU-GO,
имате право да закупите само билет за релация. Таксата за ползването на пътя можете да заплатите с помощта на средствата за плащане, достъпни в пунктовете за продажба, (пари в брой, плащане с банкова карта, карта за гориво и т.н.) или по интернет с банкова карта на сайт www.hu-go.hu.
РЕГИСТРАЦИЯ
Предимства на регистрацията • Плащането на тол-таксата е по-лесно, по-бързо и по-удобно. • В случай на закупуване на билет за релация процесът на купуването става значително по-прост. • Само регистрирани потребители имат право да връщат билети за релация. • Декларирането на пътя чрез бордово устройство може да се извърши само след регистрация. • Само като регистриран потребител имате възмпжност за плащане на такса за сметка на предварително заредено салдо. • В случай на предварително плащане салдото на текущата сметка на клиента може да бъде прегрупирано между текущите сметки, свързани с отделните негови моторни превозни средства.
• Тол-таксата може да се заплати с помощта на различни средства на плащане.
Как се извършва регистрацията?
Като ползвател на пътищата можете да се регистрирате по интернет на сайт www.hu-go.hu, а лично – в офиси за обслужване на клиенти на ЗООД УА. Списъкът и адресите на офисите за обслужване на клиенти можете да намерите също на сайт www.hu-go.hu.
Регистрацията на бордовите устройства, закупени в определените пунктове за продажба, може да се извърши и с устройствата за планиране на маршрути (киоск или компютър), намиращи се в дадения пункт за продажба.
От коя дата може да се извърши регистрацията?
От 24 юни 2013 г. вече може да се извърши регистрацията на сайт www.hu-go.hu и в определените офиси за обслужване на клиенти на ЗООД УА.
КОНТРОЛ ЗА ЗАПЛАТЕНИ ТАКСИ
ЗООД УА като организация за подпомагане на контрола извършва филтрирането на неправомерното ползване на пътищата без спиране на движението. Събирането на данни, необходими за установяването му, се извършва от една страна с фиксирани устройства, а от друга – с устройства, инсталирани в специални МПС-та. Броят на фиксираните портали по скоростните и главните пътища е 74, а мобилното контролно събиране на данни се извършва от около 100 МПС-та.
Фиксираните станции за контрол на заплатените такси разпознават и запаметяват важните от гледна точка на плащането на таксата данните на МПС-та, преминаващи през напречния разрез. Мобилните устройства за контрол за заплатени такси, инсталирани в МПС-та, извършват непрекъснато събиране на данни, по този начин по всяко време и на всяка точка на пътната мрежа, за която се дължи такса, може да се провери правомерността на ползването на пътя. Въз основа на събраните данни еднозначно може да се установи дали даденото МПС има право да ползва дадения участък на пътя.
Санкцията за неправомерно ползване на пътя е административна глоба, която се налага от полицията. Глобата се налага по два начина: • проверка на място чрез спиране, по време на която се налага глоба на водача на МПС-то • без спиране на място – глобата се налага на основание на обективната отговорност на собственика/държателя, вписан в регистъра на МПС-та
Освен гореизложените възможности контролът и налагането на санкциите се извършва и на контролните пунктове на ГКПП-та. Глобата, наложена без спиране на място, може да бъде събрана и по-късно, тоест и тогава, когато неправомерният ползвател на пътя се върне пак в Унгария.